Privacy verklaring / AVG


Privacyverklaring


Definitieve versie, opgeleverd op 12 november 2019

 

Als u gebruik maakt van de diensten die bouwservice Nederweert aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u verwerkt door bouwservice Nederweert. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 november 2019.

 

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
- het mogelijk maken en faciliteren van de dienst.

- het mogelijk maken van de uitvoering van de dienst.

 

Gebruik van persoonsgegevens
Door onze dienst te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die door opdrachtgevers worden verstrekt.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. 

 

Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende  persoonsgegevens van u:
- e-mail

- voornaam

- achternaam

- adres 

- telefoonnummer

- het adres waar de dienst geleverd wordt.

 

Rechtsgrond(en) voor de verwerking. artikel 6 lid 1 AVG.
de grondslagen voor  verwerking van uw persoonsgegevens:

de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

 

Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bouwservice Nederweert.

 

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan 5 jaar voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. 

 

Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden.
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

 

Websites van derden.
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Bouwservice Nederweert sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens.
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek
toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Behoudens gewichtige redenen zal Bouwservice Nederweert een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd
honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Klachtrecht.
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen.

U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Beveiliging
Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking:
- de persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database. 

 

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.

Onze contactgegevens zijn:
Bouwservice Nederweert
Houtsberg 1A
6034 ST Nederweert-eind

06-22 22 69 04

info@bouwservicenederweert.nl


Door het lezen geef ik Bouwservice Nederweert toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.